Community Devt & Empowerment

Isang programamng naglalayong tumulong sa pag-organisa ng mga samahang pang-komunidad upang magbigay daan sa pagbabago at pag-unlad ng bayan.

Nagbibigay ng 1.4M tulong pangpinanasyal sa ibat ibang Koooperatiba ng Lungsod ng Valenzuela para sa karagdagang kapital at Skills-Based Livelihood Training sa mg malilit na Negosyo.